Private Cloud

Private Cloud là gì? Đám mây riêng là gì?

Private cloudĐám mây riêng: Đề cập đến một mô hình điện toán đám mây, trong đó các dịch vụ CNTT được cung cấp trên cơ sở hạ tầng CNTT dành riêng cho một doanh nghiệp, đơn vị duy nhất. Một đám mây riêng thường được quản lý thông qua các tài nguyên nội bộ.

Thuật ngữ đám mây riêng và đám mây riêng ảo (Virtual Private Cloud – VPC) thường được sử dụng thay thế cho nhau. Về mặt kỹ thuật, VPC là một đám mây riêng sử dụng cơ sở hạ tầng của nhà cung cấp đám mây của bên thứ ba, trong khi một đám mây riêng được triển khai trên cơ sở hạ tầng do doanh nghiệp tự đầu tư và được đặt tại chỗ (on-premise private cloud) hoặc trên data center của nhà cung cấp.