Hybrid Cloud

Hybrid Cloud là gì? Đám mây kết hợp là gì? Hybrid-cloud là gì?

Hybrid Cloud là một môi trường điện toán đám mây mà trong đó có sự kết hợp giữa nền tảng dịch vụ đám mây công cộng (Public Cloud) và hệ thống cụm cloud dùng riêng (Private Cloud). Nó được xây dựng đặc biệt cho các công ty, tổ chức và được cung cấp bởi bên thứ ba. Doanh nghiệp của bạn sẽ có nhiều lựa chọn và linh hoạt hơn trong việc triển khai lưu trữ dữ liệu bằng cách cho phép các tải công việc luân chuyển giữa Public Cloud và Private Cloud khi chi phí và nhu cầu tài nguyên xử lý thay đổi.

Ví dụ: Một công ty có thể lưu giữ dữ liệu nhạy cảm trong hệ thống Private Cloud tại chỗ hoặc ở các vị trí riêng biệt trong trung tâm dữ liệu và triển khai các tài nguyên hệ thống khác trên Public Cloud khi nhu cầu cần đến mang tính cấp bách hoặc dễ thay đổi. Ngoài ra, bạn có thể lưu trữ hầu hết các tài nguyên của mình trong môi trường Public Cloud và chỉ sử dụng không gian trung tâm dữ liệu dùng riêng cho dữ liệu quan trọng nhất, hoàn toàn riêng biệt của bạn. Bạn nhận được sự bảo mật của một Private Cloud, khả năng mở rộng của một Public Cloud cũng như các biện pháp kiểm soát bảo mật và đồng bộ khi bạn cần chúng.

____
Bài viết liên quan