cuDF

cuDF là gì?

cuDF: Là một thư viện thao tác DataFrame dựa trên Apache Arrow giúp tăng tốc độ tải, lọc và thao tác dữ liệu để chuẩn bị dữ liệu đào tạo mô hình. Các thư viện liên kết Python thao tác CUDA DataFrame được tăng tốc từ lõi ánh xạ qua Pandas interface giúp cho việc đưa thêm người dùng Pandas vào hệ thống một cách trơn tru.

____
Bài viết liên quan