Virtual Machine

Máy Ảo là gì? VM là gì?

Virtual machineMáy ảo là một tài nguyên máy tính sử dụng phần mềm thay vì một máy tính vật lý để chạy chương trình và triển khai các ứng dụng. Một hoặc nhiều máy khách ảo (guest) chạy trên một máy “host” vật lý. Mỗi máy khách ảo chạy hệ điều hành riêng của nó và vận hành riêng biệt với các máy ảo khác, thậm chí là tất cả chúng đều chạy trên cùng một máy chủ. Điều này nghĩa là, ví dụ, một máy ảo MacOS có thể chạy trên một PC vật lý.

Công nghệ máy ảo được sử dụng cho nhiều hệ thống trên cả môi trường tại chỗ và trên đám mây. Gần đây hơn, các dịch vụ đám mây (public cloud) cung cấp tài nguyên ảo cho các ứng dụng cho nhiều người dùng trên cùng một hệ thống, nhằm cho phép khách hàng sử dụng tài nguyên máy tính một cách linh hoạt và hiệu quả về chi phí.